Det ska var lätt att registrera artiklar. Det finns därför ett begränsat antal fält och när du skapa en ny artikel, föreslås värdena på en del fält.

På varje artikel finns ett konto, som gör att du får en konterad fakturajournal att lämna över till redovisningen.