Kalibrering

Syfte med systemet för kalibrering

Systemet avser
- att förenkla hanteringen av insända alkometerenheter för kalibrering
- att bygga upp en kundstock och
- att behålla denna genom att påminna om när det är dags att kalibrera

Allt görs i ett eget program som är speciellt byggt för att spegla arbetsgången och som är länkat till ordersystemet med fakturering och kundreskontra.

 

Ett separat register förs över de alkometrar som systemet ska hantera.

Rapporter kan därmed enkelt skapas med olika innehåll, urval och sorteringar.

Olika integration

Kalibreringssytemet kan göras i olika grad av integrering med andra system.
De funktioner som skapar fakturor, kontrollerar betalningar och skriver påminnelser mm, kan ersättas med underlag för fakturering. På så vis kan du använda ditt vanliga order-/faktureringssystem och den vanliga reskontran och enbart få underlag för inmatning till dessa.

Här är de olika momenten för att hantera systemet

Programmet är upplagt efter hur arbetet fortgår från det att enheten tas emot tills dess att den är återsänd. Här beskrivs de olka momenten och deras innehåll.

Register-upplägg

Görs en gång vid starten av systemet
 • Hämta ev. befintliga enheter från orderregistret och skapa kalibreringsposter.
 • Detta förutsätter att kalibreringar tidigare har skötts i ordersystemet och att detta är tillgängligt.

Periodiskt 

Vid jämna mellanrum görs detta.
 • Skapa kallelse beroende på senaste kalibreringsdatum
 • Skapa påminnelse; jämförelse mellan kallelse- och mottagningsdatum
 • Skapa avslutande av kalibrering, om enheten tas ur bruk

Vid ankomst

När en enhet för kalibrering ankommer.
 • Registrering av datum
 • Skapande av order
 • Arbetsorder skriv ut
 • Ett email till kunden om att enheten är mottagen sänds

Vid avslutad kalibrering

När kalibreringen är genomförd
 • Registreras datum
 • En faktura via email med PDF-faktura sänds
 • Ett email till kunden sänds med informationen om
 • att enheten är kalibrerad
 • att faktura är sänd med email
 • att enheten sänds när fakturan är betald

Vid betalning

Då betalning av fakturan är gjord

 • Registreras betalningsdatum; kan ev. göras automatiskt från betalningsrutinen
 • Skapas leveranshandling i form av följesedel och adressetikett
 • Enheten sänds i väg

Påminnelser

En av systemets viktigaste funktioner är att behålla kunderna och få dem att kontinuerligt sända in sin utrustning för den årliga kalibreringen.
För detta ändamål har systemet en speciell funktion. Med denna kan du påminna kunden om att det är dags att sända in utrustningen för kalibrering.

Påminnelse-typer
Typer av kallelser
 • Första kallelse
 • Årlig kallelse
 • Upprepad kallelse
 • Betalningspåminnelse

Integrering

Systemet är tänkt att köras som ett undersystem till Adakos ordersystem.

 En integrering till andra system för att samordna vissa register, kan undersökas.
Det register som kan komma i fråga, är registren för
 • Order för upplägg av tidigare kalibreringar
 • Kunder
 • Artiklar

Kopplingen till ordersystemet

De funktioner som används i ordersystemet är

 • Skapande av faktura utifrån den order som är initierad vid kalibreringen
 • Fakturan sänds som en PDF med email
 • Betalning av fakturan
 • Bokföringsjournaler för
 • Fakturorna med kontering och specifikation
 • Betalningarna per dag och sammanställt
 • Reskontra för avstämning

Registerinnehåll

Här visas ett utdrag ur registret för enheterna som ska kalibreras.

 • Enhets-ID, unikt

 • Artikelnummer, hänvisar till artikelregistret

 • Kundnummer, hänvisar till kundregistret

 • Statuskod, uttrycker vad som hänt med enheten

 • Försäljnings-datum och -ordernummer, hänvisar till orderregistret

 • Datum – senaste kalibrering

 • Datum – senaste kallelse

 • Datum – senaste påminnelse

 • Datum – mottagen

 • Datum – kalibrerad

 • Datum – fakturerad

 • Fakturering – fakturanummer, hänvisar till orderregistret

 • Datum - Betald, hämtas från betalningsrutinen

 • Datum - Returnerad

 • Datum – Kasserad